ทัวร์พม่า

เที่ยวประเทศพม่า เพื่อนบ้านของไทย มีอายธรรม พระพุทธศาสนาอันล้ำค่า  

รับจัดกรุ๊ปเหมา เริ่มต้น ที่ 8ท่าน มีมัคคุเทศก์ท้องถิ่น คอยต้อนรับที่ประเทศพม่า

เริ่มที่ 15 ท่าน บินพร้อมหัวหน้าทัวร์คนไทย ทั้งไปและกลับ

Visitors: 5,468