โปรแกรมทัวร์ Vietnam

กรุ๊ปเหมา ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-1589751-3/ thai@dreamgrowtour.com /sirinun@dreamgrowtour.com


 • เกาะฟู้โกว๊ก (เวียดนาม: Phú Quốc) เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนาม ตั้งอยู่ในอ่าวไทย โดยอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดเกียนซาง พื้นที่ 574 ตารางกิโลเมตร และมีประชากรอยู่ถาวร 85,000 คน[1] เขตการปกครองของเกาะฟู้โกว๊กนั้นประกอบด้วยเกาะใหญ่และเกาะเล็กน้อยอีก 21 เกาะ ศูนย์กลางของเกาะตั้งอยู่ที่เมืองใหญ่ที่สุดคือเซืองโดงทางชายฝั่งตะวันตก และยังเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเกาะอีกด้วย เศรษฐกิจของเกาะขึ้นกับการประมง เกษตรกรรมและการท่องเที่ยว เกาะนี้ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของเวียดนาม

 • เมืองซาปาตั้งอยู่ในจังหวัดหล่าวกาย บริเวณภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศเวียดนาม ซึ่งห่างจากชายแดนประเทศจีนประมาณ 380 กิโลเมตรมีภูมิประเทศแบบเทือกเขา โดยเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาฮวงเหลียนเซิน (The Hoàng Liên Son) ซึ่งอยู่ทางตะวันออกสุดของเทือกเขาหิมาลัย เทือกเขาแห่งนี้เป็นที่ตั้งของยอดเขาฟานซีปัง ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในเวียดนามที่ระดับความสูง 3,143 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล

 • สำหรับชุมชนเมืองซาปานั้น ตั้งอยู่ที่ระดับความสูงโดยเฉลี่ย 1,500 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล มีลักษณะภูมิอากาศตามการแบ่งเขตภูมิอากาศแบบเคิปเปน (Köppen climate classification) แบบ Cwb มีลักษณะโดยทั่วไปคืออบอุ่นชื้นและมีฝนตกในฤดูร้อน (เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม) อบอุ่นและแห้งในฤดูหนาว โดยเมืองซาปาบางปีนั้นจะมีหิมะตกได้ในบางวัน

 • ด่าหลัต เป็นเมืองในจังหวัดเลิมด่ง ทางภาคใต้ของประเทศเวียดนาม มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,500 เมตร มีอากาศเย็น โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ย 18 ถึง 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดที่เคยเกิดขึ้นในด่าหลัต คือ 27 องศาเซลเซียส และต่ำสุดคือ 6.5 องศาเซลเซียส ชาวฝรั่งเศสเริ่มสร้างเมืองนี้ในปี พ.ศ. 2453

 • วันแรก กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-น้ำตกสีเงิน-ตลาดซาปา  (เฝอ/กลางวัน/เย็น)
  วันที่สอง ซาปา-เขาฮามลอง-นั่งรถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน-ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน+ลาวไก
  วันที่สาม ลาวไก – ฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – สะพานแสงอาทิตย์ – วัดหง๊อกซิน - อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย
  โชว์หุ่นกระบอกน้ำ  (เช้า/กลางวัน/เย็น)
  วันที่สี่ ฮานอย-นิงก์บิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก-ฮาลอง-ร้านยา-ตลาดกลางคืนเมืองฮาลอง (เช้า/กลางวัน/เย็น)
  วันที่ห้า ฮาลอง-ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง-ถ้ำนางฟ้า-ร้านหยก-ฮานอย-กรุงเทพฯ
   (เช้า/กลางวัน-SEAFOOD/-)
 
สนใจ    ทัวร์เที่ยวเวียดนาม เหนือ -กลาง -ใต้ 
โทรฯ 02-1589751-3 /089-4824607 /091-6893684 /092-5254377/089-4824607/098-4098125 /088-2277694
มีหลากหลายสายการบิน ที่ให้ท่านได้เลือกใช้บริการ 
หรือเดินทางโดยรถยนต์ ก็สามารถทำได้ 
 ประเทศเวียดนาม นับว่าเป็นเพื่อนบ้านกับไทยมานาน นอกจากนี้ ในประเทศยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอยู่มากมาย ชนิดที่ว่าถ้าพลาดแล้วละก็ต้องน่าเสียดายเอามาก ๆ เป็นแน่ เพราะมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ยังคงความงดงาม รวมถึงมีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมรดกโลกหลายแห่งด้วยกัน อีกทั้งเดินทางก็สะดวกเพราะอยู่ใกล้ ๆ กับบ้านเรา
  "ฮานอย" เมืองหลวงเก่าแก่ของประเทศเวียดนามที่มีอายุมากกว่าพันปี ทั้งยังเป็นเมืองหลวงที่มีความสวยงามโดดเด่น ด้วยสองฟากถนนที่เรียงรายไปด้วยตึกอาคารในสไตล์โคโลเนียล ทำให้เมืองฮานอยกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวผู้ที่ชื่นชอบในเรื่องของสถาปัตยกรรมคลาสสิก รวมทั้งศิลปวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม 
 ภาษาราชการ: ภาษาเวียดนาม
การปกครอง: รัฐเดี่ยว, รัฐคอมมิวนิสต์, รัฐสังคมนิยม, ระบบพรรคเดียว
สกุลเงิน: ด่ง
ประชากร: 89.71 ล้าน (พ.ศ. 2556) ธนาคารโลก
รหัสโทรศัพท์: +84
 
 
 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 530,417