โปรแกรมทัวร์ Buthan รับจักกรุ๊ปเหมาเที่ยวภูฏาน โทรฯ 02-1589751-3


 • เดินทางหมู่คณะ

  เดินทาง : 26 – 30 กันยายน,12-16 ตุลาคม,18-22 ตุลาคม,22-26 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
  ราคาผู้ใหญ่/เด็ก (พัก 2 ท่าน ต่อห้อง) ท่านละ 59,900.- บาท
  ราคาเด็กพักแบบมีเตียง (กับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) ท่านละ 59,900.- บาท
  ราคาเด็กพักแบบไม่มีเตียง(กับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) ท่านละ 57,900.- บาท
  พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม ท่านละ 9,900.- บาท

  เดินทาง : 14 – 18 มิถุนายน,27-31 กรกฎาคม,10-14 สิงหาคม,1-5 ธันวาคม พ.ศ.2562
  ราคาผู้ใหญ่/เด็ก (พัก 2 ท่าน ต่อห้อง) ท่านละ 58,900.- บาท
  ราคาเด็กพักแบบมีเตียง (กับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) ท่านละ 57,900.- บาท
  ราคาเด็กพักแบบไม่มีเตียง(กับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) ท่านละ 56,900.- บาท
  พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม ท่านละ 9,900.- บาท

  เดินทาง : 29 ธันวาคม พ.ศ.2562 – 2 มกราคม พ.ศ.2563
  ราคาผู้ใหญ่/เด็ก (พัก 2 ท่าน ต่อห้อง) ท่านละ 60,900.- บาท
  ราคาเด็กพักแบบมีเตียง (กับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) ท่านละ 59,900.- บาท
  ราคาเด็กพักแบบไม่มีเตียง(กับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) ท่านละ 58,900.- บาท
  พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม ท่านละ 10,900.- บาท


  **ในกรณีที่คณะสามารถออกเดินทางพร้อมกันได้ (Joint tour) ตั้งแต่ 15 ท่านขึ้นไป จะมีหัวหน้าทัวร์ดูแลตลอดการเดินทาง


 • Highlight
  พาโร | ทิมพู |วัดชิมิลาคัง | โดชูลาพาส | พูนาคา | วัดทักซัง

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 530,408