VISA ข้อมูลต่างๆที่น่าสนใจ

 ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ วีซ่ารูปภาพที่เกี่ยวข้อง

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ วีซ่า

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ วีซ่า

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ วีซ่า

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ วีซ่า

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ วีซ่ารูปภาพที่เกี่ยวข้อง

 

คำศัพท์ในสนามบินที่ควรทราบ

 • GATE : ประตูเข้าออกระหว่างอาคารและเครื่องบิน
 • FLIGHT : เที่ยวบินของสายการบิน
 • INTERNATIONAL FLIGHT : สายการบินระหว่างประเทศ
 • DOMESTIC FLIGHT : สายการบินภายในประเทศ
 • CONNECT FLIGHT : การต่อเที่ยวบิน
 • PASSENGER : ผู้โดยสารสายการบิน
 • TRANSIT PASSENGER : ผู้โดยสารที่แวะลงสนามบินแห่งใดแห่งหนึ่ง เพื่อทำการเปลี่ยนเครื่องโดยไม่แวะเข้าอยู่ในประเทศหรือเมืองนั้น ๆ
 • BROADING PASS : เอกสารระบุเลขที่นั่ง ใช้สำหรับผ่านเข้าเขตผู้โดยสารขาออกและขึ้นเครื่องบิน
 • SMOKING AREA : ที่นั่งในเครื่องบินที่อยู่ในเขตที่สามารถสูบบุหรี่ได้
 • NON-SMOKING AREA : ที่นั่งในเครื่องบินที่อยู่ในเขตที่ไม่สามารถสูบบุหรี่ได้
 • PORT OF ENTRY : ด่านตรวจคนเข้าเมือง
 • IMMIGRATION : เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ทำการตรวจเอกสาร วีซ่า
 • CUSTOM : ศุลกากร ทำหน้าที่ตรวจเช็ค สัมภาระที่นำติดตัวเข้าประเทศ
 • AIRPORT LIMOUSINE / BUS : รถของสนามบินพาเข้าไปส่งที่สถานที่สำคัญ ๆ หรือโรงแรมใหญ่ ๆ ในตัวเมืองหรือสถานีรถเมล์
 • A TERMINAL : ตัวอาคารที่มีสถานที่ทำการ ของบริษัทสายการบินตั้งอยู่ และมีที่ทำการที่สำคัญที่ส่งข่าวเกี่ยวกับการบิน เช่น หอบังคับการบิน ในสนามบินหลาย ๆ ประเทศ เช่น อเมริกา, สิงคโปร์ รวมถึงประเทศไทยด้วย สนามบินแต่ละแห่งกว้างใหญ่มาก จึงแบ่ง TERMINAL ออกเป็นเขต ๆ A, B, C, D และแต่ละเขตจะมีที่ทำการของบริษัทการบินที่ตกลงกันไว้ตั้งอยู่
 • RESERVATION CODE : บอกประวัติการเดินทางของผู้โดยสารในการเดินทางครั้งหนึ่ง ๆ
 • VOUCHER : ใบเอกสารสำหรับได้รับบริการฟรีโดยไม่ต้องเสียเงิน บริการฟรีนั้นอาจเป็นด้านโรงแรม หรือรถรับส่งระหว่างโรงแรมกับสนามบิน แล้วแต่สายการบินจะให้
  ผู้โดยสาร
 • BAGGAGE CLAIM AREA : บริเวณรับกระเป๋าเดินทาง ในบางแห่งหมายรวมถึงจัดแจ้งกระเป๋าเดินทางหาย
 • LOST AND FOUND : จุดแจ้งกระเป๋าเดินทาง และ แจ้งสิ่งของหาย
 • CAROUSEL : สายพานหรือรางเลื่อนรับกระเป๋า
 • FREE AIRPORT SHUTTLE : รถรับส่งระหว่าง TERMINAL ภายในสนามบินฟรี
 • AIRPORT PICKUP : บริการ รับส่ง จากสนามบิน ไปยังที่พัก หรือ ในทางกลับกัน จะเป็นจาก ที่พัก ไปยังสนามบินก็ได้
 

 

Visitors: 540,695